Original English version
 

 
Xin chao ban ên vi MyFreePaysite.com

Porn website miên phi tôt nhât va ln nhât trên Internet!

MyFreePaysite.com la website danh cho ngi ln c a chuông nhât trên Internet, vi cac thanh viên t khp cac nc trên thê gii. Luc âu no c viêt bng tiêng Anh, nhng chung tôi ang hp tac vi cac thanh viên cua minh ê dich sang cang nhiêu th tiêng cang tôt, bt âu bng trang gii thiêu nay. Nêu trên 18 tuôi, ban co thê ng ky miên phi bât c luc nao.
 

Tai sao website nay co tên la MyFreePaysite.com?

Ngoai chung tôi ra, chi co 2 loai website danh cho ngi ln trên Internet hiên nay. Co hang nghin "website miên phi" chi cha cac quang cao va vi du. Con co nhiêu hn na cac "website thu phi" co cha môt sô lng nho cac hinh anh va phim chât lng tôt nhng thu phi hang thang kha t.

Website cua chung tôi thi khac. Chung tôi TÔT HN NHIÊU thâm chi so vi ca cac website thu phi cao nhât, va chung tôi MIÊN PHI. Chung tôi không bao gi thu phi cac thanh viên cua minh di BÂT KY hinh thc nao. o la ly do tai sao chung tôi co tên la "MY FREE PAYSITE" (Website co chât lng ngang vi website thu phi nhng miên phi).Tôi se nhân c gi vi t cach la thanh viên cua MyFreePaysite.com?

Ban se co thê xem va tai xuông hn 20.000 bô phim hoan chinh co chât lng giông nh khi chung c chiêu bng DVD ca hang. Ban cung co thê truy câp ên hang trm webcam trc tiêp va cac chng trinh live sex t khp ni trên thê gii. Ban co thê xem hinh anh tinh ai, oc cac câu chuyên gi tinh, chi cac loai game danh cho ngi ln, xem cac kênh porn TV, va thâm chi con co thê truy câp ên cac bô su tâp cua chung tôi vê cac phim xi cng a tinh duc Hentai va cua nhng nhân vât nôi tiêng. Không thê liêt kê hêt, nhng tât ca luôn luôn miên phi hoan toan.

Chung tôi co bô su tâp nôi dung danh cho ngi ln trên thê gii va chung tôi am bao rng se co môt cai gi o cho tng ngi -- tng khâu vi, tin ngng, va mong muôn. Nêu ban không co cai ma ban ang tim, hay liên hê vi nhom hô tr 24 gi cua chung tôi va chung tôi se bô sung.

 

Tôi tham gia miên phi MyFreePaysite.com bng cach nao?

Ban phai trên 18 tuôi mi co thê tham gia website cua chung tôi. Rât nhanh va dê dang. Chi cân lam theo cac chi dân va hinh anh di ây.

(1) Nhp chuôt vao ây ê ên trang chu tai http://www.MyFreePaysite.com.

(2) Nhâp ia chi e-mail cua ban trong biêu âu trang.

(3) oc cac iêu khoan va iêu kiên cua chung tôi va nhp chuôt vao box nêu ban ông y.

 

(4) Nhp chuôt vao nut JOIN (THAM GIA).

 

(5) Go sô ngâu nhiên xuât hiên trang tiêp theo.

(6) Ban se nhân c môt e-mail t chung tôi. Hay nhp chuôt vao link xac nhân phân âu.

.

(7) Ban se nhân c môt username va password ê vao website cua chung tôi. Ban cân no ê truy câp Khu vc Thanh viên cua website cua chung tôi tai http://www.MyFreePaysite.com/members/.  Username va password nay la cua ban vinh viên, va ban luôn luôn co thê truy câp hoan toan miên phi website cua chung tôi. Hay tân hng!


Nêu co bât ky câu hoi gi, hay liên lac vi chung tôi.  (Hiên nay chung tôi chi co thê tra li bng tiêng Anh.)

ê biêt nhiêu thông tin vê website cua chung tôi, hay oc phân Frequently Asked Questions (FAQ) (Cac câu hoi thng gp).  (Tiêng Anh)


Hay vao MyFreePaysite.com - Porn Site miên phi sô môt trên Internet!


Ghi chu vê ngôn ng: Chung tôi xin lôi vê viêc phân ln website cua chung tôi êu viêt bng tiêng Anh. Chung tôi câp nhât website cua minh hang ngay, vi vây không thê câp nhât bng tât ca cac th tiêng ma cac thanh viên cua chung tôi s dung. Chung tôi cô gng lam cho website cua minh dê iêu hng, do o ngay ca khi ban không biêt tiêng Anh, chi cân nhp chuôt môt luc la ban co thê tim thây cai ban muôn. Suy cho cung thi sex la ngôn ng phô dung!
 

  English  Danish / Dansk  Romanian / Romnă  Hindi / हिंदी
 Spanish / Espaol  Norwegian / Norsk  Polish / Polski  Bengali / বাংলা
 German / Deutsch  Catalan / Catal  Slovenian / Slovenski  Hebrew / עברית
 French / Franais  Albanian / Shqipja  Bulgarian / Български  Indonesian
 Italian / Italiano  Greek / ελληνικά  Ukrainian / украї́нська  Korean / 한국말
 Dutch / Nederlands  Hungarian / Magyar  Russian / русский  Japanese / 日本語
  Portuguese / Portugus  Croatian / Hrvatski  Turkish / Trke  Chinese / 简体
 Finnish / Suomi  Czech / Četina  Arabic / عربي   Chinese (Big5)
 Swedish / Svenska  Slovak / Slovenčina  Urdu / اُردو  Vietnamese / tiếng Việt